Psykodynamisk terapi PDT

Psykodynamisk terapi - PDT

Psykodynamisk terapi


Psykodynamisk terapien utgår ifrån psykoanalysen efter Sigmund Freud.  I hans teori spelar omedvetna psykologiska processer en stor roll.  Ur denna synvinkel är omedvetna konflikter eller allvarliga upplevelser utgångspunkten för behandling av psykiska störningar eller problem. 


Fokusset ligger på att klargöra de bakomliggande orsakerna till symtomen.

Bearbetningen av händelser och konflikter från det förflutna kommer att bearbetas genom samtal. Patienten och psykoterapeuten arbetar målinriktat med specifika problem och försöker göra de bakomliggande problemen medvetna.


Terapeutens verbala aktivitet är viktig i den terapeutiska processen för att patienten kan förstå bättre sitt psykiska tillståndet och symptomen.


Patienten bestämmer själv om innehållet i terapin, det vill säga om vad han/hon vill prata om.


Med hjälp av de pågående djupa psykologiska diskussionerna kan patienten se sig själv med andra ögon och förstå sin psykologiska situation som ett resultat av hans/hennes historia och relationer. Denna kunskap gör att symtomen upplever ger en betydelseförändring och kan därmed reduceras eller helt elimineras.


I samband med principerna för personcentrerad psykoterapi sker en tydlig förändring hos patienten.