Traumaterapi - teoretisk bakgrund

Traumaterapi

 

EMDR

Eye Movement Desensitization och Reprocessing

 

Vad är en Trauma och varför måste det behandlas?

 

I Posttraumatisk stressyndrom, PTSD, kan drabba en person som varit med om exempelvis misshandel, våldtäkt, en olycka, krig eller en naturkatastrof. Men det finns flera behandlingar som kan hjälper. Posttraumatiskt stressyndrom förkortas till PTSD efter engelskans posttraumatic stress disorder. Det kan drabba dig om du varit med om en svår händelse som inneburit livsfara eller en allvarlig kränkning av din integritet. Det kan handla om:

rån, misshandel, sexuella övergrepp, olyckor, tortyr, krigshändelser

svåra upplevelser under intensivvård, en svår förlossning.

 

Traumat kan vara personligt, som misshandel i hemmet, eller opersonligt, som en olycka.

 

Vid posttraumatiskt stressyndrom återupplever man den traumatiska händelsen, blandat med känslor av skräck eller vrede. Återupplevelsen kan utlösas av yttre sinnesintryck eller händelser som påminner om traumat. Även barn och unga kan drabbas av posttraumatiskt stressyndrom.

 

De flesta som har varit med om ett trauma utvecklar inte posttraumatiskt stressyndrom och många blir bättre även utan behandling.

 

Symtom vid posttraumatiskt stressyndrom

De vanligaste symtomen vid posttraumatiskt stressyndrom är:

* att återuppleva traumat i form av återkommande och påträngande minnesbilder. Det kan ske både när man är vaken och när man sover, då i form av mardrömmar.

* att man försöker undvika allt som på något sätt påminner om traumat.

 

Det kan leda till

*att man isolerar dig från familj, vänner och arbetskamrater.

* en överdriven vaksamhet. Den överdrivna vaksamheten kan göra att man blir onormalt lättskrämd och lättirriterad.

* Man kan få omotiverade vredesutbrott, koncentrationssvårigheter och problem med sömnen.

* minnesförlust. Den kan vara total och är oftast begränsad till tiden precis före, under eller efter traumat.

 

Besvären vid posttraumatiskt stressyndrom kommer vanligtvis inom några veckor efter den traumatiska händelsen. Men ibland tar det längre tid, upp till månader eller år.

För många går symtomen över av sig själv. Cirka 40 procent av dem som utvecklat posttraumatiskt stressyndrom en månad efter ett trauma har inte längre besvär ett år senare.

 

Behandling av posttraumatiskt stressyndrom

Posttraumatiskt stressyndrom är ett tillstånd som kräver en långsiktig behandling. Det sociala nätverket spelar en stor roll för möjligheterna att bearbeta sina upplevelser.

Om man behöver hjälp från sjukvården finns det psykologisk behandling och läkemedel som kan hjälpa.

En behandling som visat god effekt vid posttraumatiskt stressyndrom är en terapiform som kallas kognitiv beteendeterapi, KBT. Behandlingen kan bestå i att återskapa de traumatiska minnena och att besöka de platser och situationer som påminner om traumat. När man erinrar sig traumat under kontrollerade former försvagas ångestreaktionen i takt med att man klarar av att återuppleva känslorna som är förknippade med den traumatiska händelsen. Det använder inte jag i min praktik.

 

En annan form av psykoterapi är Eye Movement Desensitization and Reprocessing, EMDR. I EMDR återskapas de traumatiska minnena samtidigt som man använder en speciell teknik med ögonrörelser.

KBT och EMDR har i olika undersökningar visat sig vara ungefär lika effektiva.

Läkemedel mot depression, i första hand selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI), har visat effekt mot posttraumatiskt stressyndrom. Det måste recepteras av en läkare.

 

 

Vad är EMDR?

EMDR som som utvecklades i slutet av 1980-talet är en förkortning av Eye Movement Desensitization and Reprocessing.

EMDR är en form av psykoterapi, från början avsedd för behandling av personer med posttraumatiskt stressyndrom men numera tillämpad på olika former av psykiska besvär.

 

EMDR skapades av Francine Shapiro, psykolog och forskare vid Mental Research Institute i Palo Alto, USA. Det är en psykoterapeutisk behandlingsmetod som framgångsrikt hjälpt tusentals människor över hela världen. EMDR har använts för psykologiska svårigheter efter traumatiska upplevelser såsom övergrepp, trafikolyckor, rån, traumatiska förluster, överfall o.s.v. EMDR har också använts för behandling av prestationsångest, bristande självförtroende, fobier och andra traumarelaterade tillstånd. Även andra plågsamma upplevelser som exempelvis mobbing och kränkningar i arbetet kan bearbetas med EMDR. EMDR är en komplex metod som kombinerar verksamma element från flera psykologiska skolor, ex. psykodynamisk, kognitiv, beteendeterapeutisk, fysiologisk och interaktionell. Inslaget av ögonrörelser eller någon annan form av sensorisk bilateral stimulering har fått mest uppmärksamhet, men ett flertal element i metoden bidrar till dess effektivitet. Behandlingen kan kombineras med pågående medicinering.

 

Hur fungerar EMDR?

 

I vanliga fall bearbetar individen obehagliga upplevelser spontant och kan lämna dem bakom sig. När en person blir allvarligt traumatiserad, antingen av en överväldigande händelse eller genom upprepade trauman kan den normala läkningsprocessen komma ur balans. Den störande upplevelsen blir inte bearbetad. Minnen från denna lagras i hjärnan i en obearbetad form där de fortsätter att återupplevas när individen hamnar i situationer som påminner om den ursprungliga händelsen. Exakt hur EMDR fungerar kan man idag inte säga. Flera teorier finns. Integrationen av uppsplittrade minnen tycks underlättas genom samtidig fokusering på inre störande upplevelser och yttre sensorisk stimulering i form av ex. ögonrörelser.

 

Enligt en teori liknar bearbetningen under EMDR behandlingen som den under djup drömsömn, s.k. REM sömn, då ögonen spontant rör sig i sidled. Andra teorier pekar på metodens förmåga att aktivera djupare nivåer i hjärnans minnessystem. Ytterligare andra teorier pekar på inslag av doserad exponering som en verksam faktor.

 

Erfarenheter visar att behandlingen kan vara snabb. Symtomen kan minska radikalt efter 2 - 3 behandlingar. Antalet behandlingar bedöms dock utifrån hur komplicerad problematiken är. I allmänhet kan sägas att ju mer avgränsad problematik desto kortare behandling.

 

Vad säger forskningen?

 

Internationellt erkänns metoden som verksam behandling för PTSD. Fjorton kontrollerade studier har publicerats som styrker dess effektivitet. Detta gör metoden till den mest undersökta för behandling av traumatillstånd. De senaste fem studierna visar att människor efter våldtäkter, olyckor, förluster, naturkatastrofer eller krig till 85 - 90% inte längre har PTSD efter EMDR behandling.

 

Mer information ?

 
 
 

Dr. fil Ingeborg Baldenius

Leg. psykolog och psykoterapeut

info@baldenius.se

tel 070 369 75 99