Personcentrerad psykoterapi

Personcentrerad terapiMitt sätt av psykoterapeutiskt förhållningssätt bygger på Carl R. Rogers filosofi enligt vilken empati, acceptans och personlig autenticitet/kongruens är nödvändiga förutsättningar för att människor ska kunna utvecklas och förstå sig själv.


Grundpelarna i personcentrerad terapi:


Empati är förmågan att förstå en person som helhet. Det handlar om att känna empati med ord, tonhöjd, ansiktsuttryck, gester och kroppsuttryck för att på detta sätt känna känslor och tankar och reflektera det som upplevts så att en person känner sig djupt förstådd.

Acceptans är förmågan att erkänna någon utan förbehåll eller förutfattade meningar och teorier, och utan att döma. Rogers kallade denna attityd en "ovillkorlig positiv betraktelse".

Autenticitet är förmågan att vara öppen och ärlig i din relation med någon. Denna öppenhet ger tillit, så att "öppning" sker nästan av sig själv. Öppenhet ska inte såra an person, det är bara ett sätt att komma närmare den signifikanta personen.


Sammanställning - hur fungerar samtalsterapi Jag lyssnar aktivt och                            ---->>   Du reflektekterar på innehållet och kom på

meddelar dig vad jag har förstått.        ---->>   själv, dina tankar och dina känslor.

_______________________________________________________________

Jag träffar dig på ögonhöjd.                  ---->>  Du lär dig förtroendet till dina egna                Ich är expert att förstå komplexa           ---->> tankar och dina egna intuitiva bedömningar.

sammenhang och ger dig                       ---->>

stöd till din egen utveckling.     .               ---->>

_______________________________________________________________ Jag hjälper dig att förstå dig                   ---->> Du lär dig att accepterar dig som du är,

själv, dina tankar och din utveck-            ---->> Du börjar förstå hur du har blivit den som  

ling som människa.                                   ---->> du är just nu

                                                                   ---->> och bygga ett bra förhållandet till dig själv

                                                                   ---->> och människor i din omgivning.

_______________________________________________________________

Jag skapar ett rum, som gör                  ---->> Du lär dig att accepterr dina "svåra" sidor 

det möjligt att yttrucka djupa och          ---->> och sätter igång vigtiga förändrings-

svåra smärtsamma känslor.                    ---->> prozesser.

______________________________________________________________IIJag litar på din förmåga och                  ---->> Du lär dig  förtroende till dig själv, utveckla dig att bearbeta ditt problem.                 ---->> dina ressourcer och ditt potential

                                                                   ---->> att blir en bättre människa.

_______________________________________________________________

Jag försäkar, att förstå dina                    ---->> Du lär dig din historia och dina känslor

tankar och ditt beteende.                         ---->> och kan berättar och begripa vilket syfte de

                                                                    ---->> har haft id ditt liv

_______________________________________________________________Vad är min inställning som terapeut till detta?


- Jag bygger en relation med dig som präglas av uppskattning och tydlighet.

- Jag är öppen för den väg som du tar.

– Jag är autentisk och gömmer mig inte bakom en roll.

– Jag accepterar dig som du är.

– Jag intar en utforskande hållningssätt mot dig.

– Jag är övertygad om att du har all utvecklingskompetens du behöver. för att blir en bättre människa och lever ett bra liv. * Der Personzentrierte Ansatz in 3 Sätzen?

von Anne-Steinbach, Annerieke Diepholz und Claudia Lischke-Arzt 

aus: Organ der GwG - Gesprächspsychotherapie und Personzentrierte Beratung 2/2022, 21. Jahrgang, 6/ 2022

https://www.gwg-ev.org/verlag-shop/gwg-verlag/detail/20222-gespraechspsychotherapie-und-personzentrierte-beratung.....        

Gesellschaft für personzentrierte Beratung und Therapie

Vad gör jag som terapeut?

Vilken effekt kan det har för dig?