Psykodynamisk terapi PDT

Psykodynamisk terapi - PDT

Psykodynamisk eller djuppsykologiskt inriktad terapi


Inom terapi baserad på djuppsykologi utgår man från att omedvetna psykologiska processer påverkar människors psykiska hälsa. Ur denna synvinkel är omedvetna konflikter eller allvarliga upplevelser utgångspunkten för behandling av psykiska störningar.


Fokus ligger på att klargöra de bakomliggande orsakerna till symtomen

Bearbetningen av händelser och konflikter från det förflutna, särskilt patientens tidiga barndom, kommer ihåg och bearbetas. Patienten och psykoterapeuten arbetar målinriktat med specifika problem och försöker göra de bakomliggande problemen medvetna.


Terapeutens verbala aktivitet är viktig i den terapeutiska processen för att patienten bättre ska kunna förstå det psykiska tillståndet och symptomen.


Patienten bestämmer själv om innehållet i terapin, det vill säga om vad han/hon vill prata om.


Med hjälp av de pågående djupa psykologiska diskussionerna kan patienten se sig själv med andra ögon och förstå sin psykologiska situation som ett resultat av hans/hennes historia och relationer. Denna kunskap gör att symtomen upplever ger en betydelseförändring och kan därmed reduceras eller helt elimineras.


I samband med principerna för personcentrerad psykoterapi sker en tydlig förändring hos patienten.